ASYSTENT RODZINY

Zapraszamy na kurs "Asystent rodziny" (150 godz. - kurs doskonalący) - promocyjna cena

19 czerwca 2017

Zapraszamy na KURS ASYSTENT RODZINY (doskonalący - 150 godz.).

INTENSYWNIE!

Dla osób z wyższym wykształceniem na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna.

Kurs realizowany w terminie: 09.09.2017 r. - 17.12.2017 r.

Przyjmujemy zgłoszenia zarówno od instytucji jak i osób prywatnych.

W trakcie kursu osoby w nim uczestniczące zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne asystentowi rodziny do pracy z rodziną z wieloma problemami (ubóstwo, bezrobocie, uzależnienia, przemoc, niepełnosprawność, choroba przewlekła), takie jak.:

- prowadzenie motywującej do zmiany rozmowy z klientem,

- poszukiwanie rozwiązań sytuacji trudnych,

- mediacje i negocjacje,

- koordynacja działań służb społecznych,

- aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych,

- konstruowanie dokumentacji.

Kurs skierowany jest do pracowników socjalnych, pedagogów, psychologów, którzy zamierzają być asystentami rodziny. Będzie prowadzony w formie warsztatów kształcących umiejętności praktyczne. Ukończenie kursu zapewnia znajomość metod i technik pracy z rodziną jako całością, jak również z poszczególnymi jej członkami (z uwzględnieniem młodzieży i dzieci), a także umiejętność pracy w oparciu o model Pracy Socjalnej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Kurs kończy się egzaminem (obroną pracy dyplomowej) i uzyskaniem zaświadczenia.

Zajęcia poprowadzone zostaną przez wyspecjalizowaną kadrę :

dr hab. Izabela Krasiejko - profesor w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej Akademii im. J. Długosza w Częstochowie, superwizor i doradca metodyczny asystentów rodziny, konsultant Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (szkolenie zaawansowane), autorka wielu publikacji naukowych, w tym rekomendacji metodycznych i organizacyjnych w zakresie asystentury rodziny (na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)

dr Edyta Widawska - adiunkt w Zakładzie Teorii Wychowania Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, animatorka społeczna, trenerka umiejętności miękkich, mediator, konsultant Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (szkolenie zaawansowane)

dr Zbigniew Wieczorek - adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej Akademii im. J. Długosza, posiada ukończone szkolenia dotyczące terapii w ujęciu różnych szkół terapeutycznych m.in. Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (szkolenie zaawansowane), NLP, terapii komunikacyjnej, poznawczo – behawioralnej

dr Agnieszka Miklewska – adiunkt w Zespole Badawczym Psychologii Stosowanej Akademii im. J.Długosza, psychoterapeuta, konsultant PSR (szkolenie zaawansowane), pełniła funkcję eksperta ds. wsparcia psychologicznego i oceny predyspozycji zawodowych przy Programie Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Kroki ku pracy”

mgr Lilianna Ociepa - Kaźmirek – pedagog (pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna), kierownik Całodobowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystanek Bardo”

mgr Monika Podgórska – psychoterapeuta, mediator, coach

mgr Alina Kula - Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Częstochowie.

mgr Lidia Zeller - mgr pedagogiki, Prezes Stowarzyszenia na rzecz pomocy dziecku i rodzinie ,,DLA RODZINY”, Kierownik Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny

mgr Anna Imielińska – asystent rodziny

mgr Beata Wawrzyńczak – specjalista terapii uzależnień

Informacje organizacyjne:

Miejsce zajęć – Częstochowa

Czas trwania kursu - 150 godzin zajęć warsztatowych z elementami wykładu

Termin kursu – 09.09.2017 r. - 17.12.2017 r.

Zajęcia będą odbywały się w weekendy (sobota- niedziela lub piątek- niedziela), co dwa tygodnie.

Promocyjne ceny kursu!

- dla uczestników indywidualnych (osób fizycznych) – 1230,00 zł brutto  (1000 zł netto + 23%VAT)

- dla uczestników, których udział finansowany jest ze środków publicznych cena wynosi 1230,00 zł netto (VAT zwolniony - zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 29c ustawy o VAT).

Cena obejmuje - zajęcia, materiały szkoleniowe, przerwę kawową. Uczestnik sam pokrywa koszty dojazdu, wyżywienia oraz ewentualnego zakwaterowania

Sposób płatności - płatności można dokonać jednorazowo lub w ratach (2- 3 raty).

I rata w wysokości 500,00 zł – płatna do 04.09.2017 r.

Warunki uczestnictwa w kursie:

- Zgłoszenie uczestnictwa – telefoniczne lub pocztą elektroniczną.

- Wypełnienie, podpisanie i przesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa w kursie (poczta tradycyjną lub faksem na numer 34 387 12 39 lub zeskanowanej na adres mailowy: biuro@pimis.pl).

- Wpłata co najmniej I części opłaty za kurs (500,00 PLN) na konto bankowe Stowarzyszenia do dnia 04.09.2017 r.

- Uczestnik może wycofać się z udziału w kursie bez ponoszenia kosztów, jeśli przyśle pisemną rezygnację (poczta mailowa, faks) najpóźniej na 4 dni robocze przed rozpoczęciem kursu. Po upływie tego terminu zgłaszający zapłaci 50% wartości kursu.

- Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej ma prawo odwołać kurs lub przesunąć jego termin z przyczyn niezależnych lub w przypadku małej liczby zgłoszeń.

- W przypadku odwołania kursu przez organizatora strona uczestnik ma prawo do otrzymania zwrotu przedpłaty.

Szczegółowe informacje i zapisy:

tel. (34) 34 30 038

e-mail: biuro@pimis.pl

Pliki do pobrania