ASYSTENT RODZINY

Relacja z wydarzeń dotyczących asystentury rodziny

Pomysłodawcą i głównym organizatorem Zlotów jest Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej z siedzibą w Częstochowie, m.in. od 2010 roku szkolący kandydatów na asystentów rodziny oraz innych pracowników służb społecznych. Współorganizatorem jest Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych Centrum AV w Częstochowie od czternastu lat organizator Ogólnopolskich Konferencji Pracowników Socjalnych. Współorganizatorem II Zlotu było Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zaburzeniami Psychicznymi i Ich Rodzinom „Yava”. Gospodarzem i współorganizatorem III Zlotu było Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie DROGA, ROPS i UM w Białymstoku.

Patronatem medialnym Zlot corocznie obejmują redakcje „Problemów Społecznych” i portalu www.ops.pl

Radzie Naukowej Zlotów przewodniczy Izabela Krasiejko – doktor habilitowana, pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii im. J. Długosza w Częstochowie, badaczka asystentury rodziny i autorka licznych prac naukowych na ten temat. Prowadzi stronę internetową dla asystentów rodziny www.asystentrodziny.info, doradztwo bezpośrednie, poprzez forum internetowe, skyp i korespondencję mailową asystentom rodziny z całej Polski. Popularyzuje asystenturę rodziny w środkach masowego przekazu. Współpracuje z wieloma ośrodkami pomocy społecznej, regionalnymi ośrodkami polityki społecznej, organizacjami pozarządowymi. Członek Rady Merytorycznej w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz członek Zarządu Polskiego Instytutu Mediacji i Integracji Społecznej z siedzibą w Częstochowie. Prowadzi implementację Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach oraz Dialogu Motywującego do praktyki asystentów rodziny, pracowników socjalnych, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, kuratorów sądowych.

 

I Zlot Asystentów Rodziny 

W czasie pierwszego Zlotu, który odbył się 6-7. 09. 2012 roku z udziałem ok. 60 osób w Piasku/k Częstochowy, na panelu dyskusyjnym debatowano nad tym: „Kim jest asystent dla rodziny oraz jakie są blaski i cienie nowego zawodu?” Panel dyskusyjny, moderowała dr Izabela Krasiejko (Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej, Akademia im. J. Długosza, Częstochowa) a udział wzięły: mgr Katarzyny Łangowskiej (MOPS Gdynia), mgr Irena Marszałek (MOPS Rzeszów), mgr Małgorzata Mróz (GOPS Wielka Wieś), Hanna Sobieraj (MOPR Poznań), mgr Lidia Zeller (MOPS Częstochowa).

Następnie odbył się wykład dr Izabeli Krasiejko nt. „Organizacja i dokumentowanie pracy asystenta rodziny” z prezentacją formularzy i przykładów oraz uwag metodycznych. Wieczorem odbyły się podchody w terenie – w Parku Miniatur Zamków Jury Krakowsko-Częstochowskiej, będące przy okazji powtórzeniem wiadomości dot. roli i zadań asystenta rodziny oraz integracyjne ognisko.

Kolejnego dnia odbył się warsztat prowadzony przez dr Izabelę Krasiejko nt. „Aby chciało mu się chcieć - motywowanie klienta do zmiany” oraz integracyjna wędrówka po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.

 

II Zlot Asystentów Rodziny 

W dniu 18 października 2013 roku w Częstochowie odbył się II Ogólnopolski Integracyjny Zlot Asystentów Rodziny, w którym uczestniczyło około 40 asystentów rodziny, przedstawiciele nauki oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Na początku spotkania jego gospodarz dr Izabela Krasiejko wygłosiła referat na temat „Blaski i cienie asystentury rodziny”, w czasie którego przypomniała tzw. pierwotną koncepcję asystentury rodziny wraz z jej cechami centralnymi wyrosłą na bazie teorii i praktyki oraz opisała czynniki utrudniające jej realizację. Następnie prof. dr hab. Piotr Sałustowicz z Wyższej Szkoły Psychologii Stosowanej w Warszawie na przykładzie amerykańskim, szwedzkim i niemieckim zaprezentował „Społeczne korzyści z inwestycji w polityce społecznej”. Wykłady te stały się postawą do dyskusji na temat „Profesjonalizacji zawodu asystenta rodziny”, w której udział wzięli reprezentanci różnych środowisk: mgr Janina Szumlicz – Dyrektor Departamentu Polityki Rodzinnej, mgr Katarzyna Napiórkowska - Naczelnik Wydziału Wspierania Rodziny, Pieczy Zastępczej i Adopcji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, dr Dobroniega Trawkowska i dr Barbara Kowalczyk z Uniwersytetu Śląskiego, prof. dr hab. Piotr Sałustowicz z Wyższej Szkoły Psychologii Stosowanej w Warszawie, mgr Lidia Zeller ze Stowarzyszenia „Dla Rodziny”, mgr Katarzyna Łangowska z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni, mgr Małgorzata Mróz z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi oraz zgromadzeni asystenci rodziny.

Większa część dyskusji dotyczyła tego kim powinien być asystent dla rodziny i jakie w związku z tym powinien posiadać wykształcenie, aby swe zadania mógł wykonywać w sposób profesjonalny a przede wszystkim służyć rodzinie, wspierając ją dla dobra dzieci w tej rodzinie. Asystenci rodziny i naukowcy byli za tym, aby przedstawiciel tego zwodu miał specjalistyczne, wyższe wykształcenie oraz mógł podnosić swoje kwalifikacje przez udział w szkoleniach i superwizji, gdyż tylko w taki sposób może efektywnie pomóc rodzinom z wieloma problemami. Przedstawicielki Ministerstwa na początku dyskusji broniły swojego stanowiska dotyczącego zróżnicowanego wykształcenia i sposobu organizacji pracy asystenta rodziny opisanego w ustawie o wspieraniu rodziny, jednakże na koniec zadeklarowały otwartość na postulaty opracowane przez środowisko asystentów i naukowców obecne na Zlocie. Postulaty zostały sformułowane pod koniec Zlotu Asystentów Rodziny oraz wysłane do Departamentu Polityki Rodzinnej. Dotyczą m.in. zmian w procesie rekrutacji rodzin do asystentury, wyższego specjalistycznego wykształcenia asystenta rodziny, warunków pracy i praw pracowniczych (zmniejszenia liczby rodzin, zatrudnienia na umowę o pracę, prawa do skorzystania z superwizji pracy socjalno-wychowawczej i terapeutycznej z rodziną, dodatkowego urlopu, zwrotu kosztów szkoleń, dojazdów do miejsc realizacji zadań zawodowych).

W trakcie Zlotu asystenci rodziny mogli również poszerzyć swą wiedzę i umiejętności uczestnicząc w warsztatach dotyczących pracy z rodziną biologiczną wychowująca dzieci lub mającą dzieci w pieczy zastępczej, które prowadzili: mgr Katarzyna Łangowska z MOPS w Gdyni, mgr Mariusz Węc z Fundacji „Znaczenie” oraz dr Barbara Kowalczyk z Uniwersytetu Śląskiego.

Kontynuacją Zlotu w dniach 19-20. 10. 13 była I Ogólnopolska Konferencja dla asystentów rodziny „Akademia tolerancji” – praca z rodziną z osobą z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym w czasie której uczestnicy mieli możliwość spotkać się i intensywnie popracować z psychiatrą, prawnikiem i psychoterapeutami mającymi doświadczenie w działaniach z tą kategorią klientów. Wieczorne spotkania z muzyką, śpiewem i tańcem służyły integracji oraz wymianie doświadczeń asystentów rodziny.

 

III Zlot Asystentów Rodziny 

W dniach 25-27 września 2014 roku w Białymstoku z udziałem ponad 100 osób odbył się III Ogólnopolski Integracyjny Zlot Asystentów Rodziny. Przewodnim tematem Zlotu była profesjonalizacja zawodu asystent rodziny.

Na początku spotkania Katarzyna Napiórkowska – naczelnik Wydziału Wspierania Rodziny, Pieczy Zastępczej i Adopcji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przedstawiła stan asystentury rodziny na koniec czerwca 2013 roku.

Następnie gospodarze spotkania: Elżbieta Rajewska-Nikonowicz (Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, Agnieszka Górska (Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku), o. Edward Konkol (Prezes Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie DROGA) i Anna Tomulewicz (Dyrektor Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny NASZ DOM) zaprezentowali realizację asystentury w województwie podlaskim.

Kulminacyjnym momentem Zlotu był panel dyskusyjny moderowany przez dr hab. Izabelę Krasiejko (PIMIS i AJD Częstochowa) z udziałem mgr Katarzyny Napiórkowskiej (MPiPS Warszawa), dr Elżbiety Bieleckiej i mgr Anny Tomulewicz (Stowarzyszenie DROGA), mgr Lidii Zeller (Stowarzyszenie DLA RODZINY), mgr Izabelli Warchoł (OPS Warszawa Praga-Południe) oraz asystentów rodziny. Jednym z poruszonych zagadnień była dopiero co wprowadzona nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny, w której został uwzględniony jeden z kilku postulatów asystentów rodziny – zmniejszenie liczby rodzin przypadających na asystenta. Asystenci rodziny oczekiwali jeszcze innych zmian, zwłaszcza takich, które poprawiłyby organizację, w tym warunki ich pracy.

Na zakończenie zajęć w tym dniu w czasie wykładu Izabella Warchoł powiedziała o walorach podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach w pracy asystenta z rodziną. Uczestnicy mieli bowiem możliwość przez dwa kolejne dni doskonalenia warsztatu metodycznego o ten model pracy z rodziną poprzez uczestnictwo w wykładach i warsztatach. Ponadto odbyła się prezentacja programu „Odzyskać dziecko” – pracy z rodzicami dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, realizowanego przez Fundację Korale z Warszawy, wizyta studyjna w Stowarzyszeniu DROGA. Istotnym elementem Zlotu była wieczorna integracja przy śpiewie, muzyce i zwiedzaniu miasta Białystok. 

Na II i III Zlocie wypracowano rekomendacje, które były przesyłane do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.